หอผู้ป่วยและห้องตรวจผู้ป่วยนอก โครงการวิจัยคลินิก (หอผู้ป่วย 8A)
Clinical Research and Trial Unit (ward8A)

ขอบเขตการบริการ
     เป็นหน่วยงานที่ให้การดูแลรักษา แก่ อาสาสมัครโครงการวิจัยทางคลินิกตลอด24 ชั่วโมงโดยมีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกแบบไปกลับทั้งที่เป็นงานวิจัยคลินิกในระยะที่ 1 เป็นต้นไป ให้บริการโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางด้านการทำวิจัยคลินิก และได้รับการอบรมงานวิจัยด้านคลินิก รวมทั้งผ่านการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

วัตถุประสงค์
     เพื่อจัดพื้นที่หอผู้ป่วยให้บริการเฉพาะผู้ป่วยหรืออาสาสมัครในโครงการวิจัยคลินิก โดยมีระบบและการบริหารจัดการตามมาตรฐานหน่วยวิจัย ที่สามารถรองรับงานวิจัย First-in-Human trial ได้ ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงตามขั้นตอนของโครงการ โดยคำนึงถึงสิทธิความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของ อาสาสมัครโครงการวิจัยตามหลักแนวทาง Good Clinical Practice (GCP)

ประเภทผู้รับบริการ
     อาสาสมัครโครงการวิจัยทางคลินิก Phase I เป็นต้นไป โดยเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ทั้งผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็ก ทุกแผนกการรักษา โดยหอผู้ป่วย 8A รับผู้ป่วยโครงการวิจัยทางคลินิก โครงการวิจัยคลินิกทุนเอกชน ทุนรัฐบาล ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดบริการ

     ผู้ป่วย 2 แบบด้วยกัน คือผู้ป่วยใน IPD และ ผู้ป่วยนอก OPD

เวลาทำการ

     – ในเวลาราชการ  08.00 -17.00 น.

     – นอกเวลาราชการ ตามกำหนดเวลาของโครงการวิจัย

Activity in research

 • ให้บริการผู้ป่วยห้องตรวจงานวิจัย
 • การให้เคมีบำบัดแบบทางหลอดเลือดดำ
 • บริการให้ยาเคมีบำบัดแบบกิน
 • บริการให้ยาวิจัยแบบให้ทางหลอดเลือดดำ
 • บริการให้ยาวิจัย แบบฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อ/ใต้ผิวหนัง
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ complete lead
 • บริการเจาะเลือดอาสาสมัครส่งตรวจในโรงพยาบาล
 • บริการการเจาะเลือดอาสาสมัครส่งตรวจห้องLab ต่างประเทศ
 • เก็บข้อมูลงานวิจัย

Pharmacy Services

 1. Investigational Product (IP) Management

  1.1 Inventory and  Accountability

  1.2 IWRS / Dispensing  / return used IP and report

  1.3 Destruction used IP  (as per protocol )

  1.4 standard procedure with ICH GCP

  1.5 Temperature Report for IP storage (15-25๐C, 2-8๐C, -20๐C)

 1. Preparation

      2.1 Chemo therapy

      2.2 Vaccine

      2.3 Aseptic preparation

 1. Procurement related drug and equipment

  3.1 Standard drug

  3.2 Pre-medication

  3.3 Rescue medicine

  3.4 Diluent

  3.5 Set and equipment

 1. Import IP / medical devices for clinical study trial(KKU)
 2. Training Clinical pharmacist

Laboratory Services

 • บริการด้าน specimen processing ได้แก่ การปั่นแยก specimen การแช่เก็บ และการจัดส่งไปยัง central laboratory โดยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและมีการสอบเทียบ (calibration) และผ่านการรับรอง(certify) และขบวนการจัดส่งตามมาตรฐาน IATA