Document Storage

บริการจัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยภาครัฐและเอกชน ซึ่งรวมถึงการรับฝากเอกสาร การให้ยืม การเตรียมเอกสารสำหรับ monitor การเก็บเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ นักวิจัย ผู้ประสานงานโครงการ ตลอดจนพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการวิจัย โดยมีระบบควบคุมการเข้าถึงเอกสาร สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น