บริการด้านการพัฒนาโครงการวิจัยทางคลินิก
Protocol Development service

     สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิกมีบริการรับปรึกษาและพัฒนาโครงร่างการวิจัยแบบครบวงจรให้แก่บริษัทที่สนใจทดสอบผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นยา อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ เวชสำอาง หรือการทดสอบชีวสมมูล บริษัทสามารถเลือกใช้บริการต่างๆได้แก่

 • การร่างข้อเสนอโครงการวิจัย รวมถึงการเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
 • การประมาณการค่าใช้จ่ายในการวิจัย
 • การติดต่อและจัดหานักวิจัย
 • การให้บริการทางคลินิกเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การเขียนรายงานและบทความวิจัย
 • การขออนุญาตนำเข้ายาหรือเวชภัณฑ์เพื่อการวิจัยเฉพาะที่ ACRO รับผิดชอบการบริหารจัดการ

     ACRO provides a one-stop service of protocol development for global as well as local companies.  The protocol development includes the clinical testing of pharmaceutical products, medical devices, supplementary foods, herbal medicines, cosmetics, and biosimilars. Companies may choose one or all of the services, such as:

 • Drafting the protocol package including ethic committee review packages.
 • Estimating the budget.
 • Finding and selecting the investigators.
 • Clinical trial services.
 • Data Analysis.
 • Writing Study Report and the manuscript.
 • Import of Investigation product to our site.