บุคลากร

pope

Prof. Pope Kosalaraksa
ศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์
Director
(ผู้อำนวยการ)
E-mail pkosalaraksa@yahoo.com
Tel.043-366-565

Phanthipha

Asst. Prof.  pantipa wongwai
ผศ.พญ.พรรณทิพา ว่องไว
Deputy director for Research Development and Quality Control (RQC)
(รองผู้อำนวยการสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิกฝ่ายพัฒนางานวิจัยและควบคุมคุณภาพ)
E-mail pantipawongwai@gmail.com
Tel.043-366-565

auemkhae

Asst. Prof. Auemkhae Sookprasert
ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ
Deputy director for Clinical Operation Department (COD)
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการงานวิจัยคลินิก
E-mail:aumkhae@yahoo.com
Tell: 043-366-565

6

Ms.Thanitta Udompanit
ภญ.ธนิษฐา อุดมพานิช
Deputy director for Business & General Administration Department (BGAD)
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและบริหารงานทั่วไป
E-mail thanittapui@yahoo.com
Tel.043-366-565

Pharmacy Unit

1

Mr. Chatsiri Jesadakultavee
ภก.ฉัตรสิริ เจษฎากุลทวี
Senior Research Pharmacist
(เภสัชกรวิจัยอาวุโส)
Email  Chatsiri.acro@gmail.com
Tel.043-366-561

staff-02

Rakvajee Wongpradit
ภญ. รักษ์วจี วงษ์ประดิษฐ์
Research Pharmacist I
(เภสัชกรวิจัย ระดับ 1)
Email  Rakvajee.acro@gmail.com

staff-03

Tanawuth Tiranakwit
ภก. ธนวุฒิ ติรนาควิทย์
Research Pharmacist I
(เภสัชกรวิจัย ระดับ 1)
Email  Tanawuth.acro@gmail.com

person-01

Sukanya Sina
สุกัญญา ศรีนะ
Assistant Pharmacist
(ผู้ช่วยเภสัชกร)
Email:sukanya.acro@gmail.com

person-02

Prakaykaew Santhong
ประกายแก้ว สารทอง
Assistant Pharmacist
(ผู้ช่วยเภสัชกร)
Email:Prakaykaew.acro@gmail.com

person-03

Sarocha Jantasorn
สโรชา จันทะสอน
Admin staff
(พนักงานธุรการ)
E-mail : sarocha.jts@gmail.com

Clinical Research and Trial Unit (CRTU)

17

Mrs. Jureerat Rattanaphet
นาง.จุรีรัตน์ รัตน์เพ็ชร
Project Manager Ward 8A
(หัวหน้าหอผู้ป่วยและคลินิกผู้ป่วยนอกโครงการวิจัยทางคลินิก)
Email  jurepr@kku.ac.th
Tel.043-366-269

16

Ms.Supawadee Pasawang
น.ส.สุภาวดี พาสว่าง
Nurse Ward 8A
(พยาบาลหอผู้ป่วยและคลินิกผู้ป่วยนอกโครงการวิจัยทางคลินิก)
E-mail supawadeep@kku.ac.th
Tel.043-366-269

15

Ms.Thittaya Koolphrom
น.ส.ทิตยา กุลพรม
Nurse Ward 8A
(พยาบาลหอผู้ป่วยและคลินิกผู้ป่วยนอกโครงการวิจัยทางคลินิก)
E-mail thittaya@kku.ac.th
Tel.043-366-269

user

Mrs.Sirikhwan Boonraksa
นางสิริขวัญ บุญรักษา
Nurse Ward 8A
(พยาบาลหอผู้ป่วยและคลินิกผู้ป่วยนอกโครงการวิจัยทางคลินิก)
E-mail supawadeep@kku.ac.th
Tel.043-366-269

user

Ms.Phagamas Homrach
น.ส.ผกามาศ โฮมราช
Nurse Ward 8A
(พยาบาลหอผู้ป่วยและคลินิกผู้ป่วยนอกโครงการวิจัยทางคลินิก)
E-mail phagho@kku.ac.th
Tel.043-366-269

user

Miss Malivan Moonjan
น.ส.มะลิวรรณ มูลจันทร์
Nurse Ward 8A
(พยาบาลหอผู้ป่วยและคลินิกผู้ป่วยนอกโครงการวิจัยทางคลินิก)
Email malivan@kku.ac.th
Tel.043-366-269

user

Miss Chadaploy Hwintakhu
น.ส.ชฎาพลอย หวินตะคุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ (การแพทย์)
E-mail chadhw@kku.ac.th
Tel.043-366-269

Project Coordination Division

23

Ms.Jaruda Sri-ngam
น.ส.จารุดา ศรีงาน
Senior Clinical Nurse
(พยาบาลวิจัยคลินิกอาวุโส)
E-mail jarusr@kku.ac.th
Tel.043-366-562

18

Mrs.Chanasda Kakkaew
นางชนัสฏา กากแก้ว
Senior Clinical Nurse
(พยาบาลวิจัยคลินิกอาวุโส)
E-mail chanaso@kku.ac.th
Tel.043-366-562

21

Ms.Priyanuch Khuensiri
น.ส.ปริยานุช เขื่อนศิริ
Research nurse
(พยาบาลวิจัยคลินิก)
E-mail priyanuchkh@hotmail.com
Tel.043-366-562

22

Ms.Panicha Kaewkongphan
น.ส.ปณิชา แก้วกงพาน
Study Coordinator
(เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก)
E-mail nutka@kku.ac.th
Tel.043-366-562

user

Mrs. Manita Khanka
นาง มานิตา การค้า
Study Coordinator
(เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก)
E-mail manitkh@kku.ac.th
Tel.043-366-562

user

Ms. Patchareeyawan Srimuan
นางสาว พัชรียาวรรณ ศรีเหมือน
Study Coordinator
(เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก)
E-mail patcsri@kku.ac.th
Tel.043-366-562

user

Miss Suthinee Leelarungruhdee
น.ส.สุธินี ลีลารุ่งฤดี
พยาบาลวิจัยคลินิก
E-mail p_sutinee@hotmail.com
Tel.043-366-562

user

Ms.Atidtaya Kitiyawong
นางสาว อทิตยา กิติยะวงษ์
Assistant Study Coordinator
(ผู้ช่วยผู้ประสานงานวิจัยคลินิก)
E-mail atidtaya.kitiyawong35@gmail.com
Tel.043-366-562

user

Miss Rungthida Nootong
น.ส. รุ่งธิดา หนูทอง
Assistant Study Coordinator
(ผู้ช่วยผู้ประสานงานวิจัยคลินิก)
E-mail rungthida_nootong@kkumail.com
Tel.043-366-562

user

Miss Naphatson Mingkhwan
น.ส. นภัสสร มิ่งขวัญ
Assistant Study Coordinator
(ผู้ช่วยผู้ประสานงานวิจัยคลินิก)
E-mail naphmi@kku.ac.th
Tel.043-366-562

user

Miss Witchayada Wongsuwan
น.ส.วิชญาดา วงษ์สุวรรณ
Assistant Study Coordinator
(ผู้ช่วยผู้ประสานงานวิจัยคลินิก)
E-mail witcwo@kku.ac.th
Tel.043-366-562

user

Mr. Prompan Tinbut
นายพรหมพันธ์ ทินบุตร
Assistant Study Coordinator
(ผู้ช่วยผู้ประสานงานวิจัยคลินิก)
E-mail promti@kku.ac.th
Tel.043-366-562

Accounting and Finance Division

4

Ms.Phatteera Ampakham
น.ส.พัฒน์ธีรา อำภาคำ
Finance and Accounting Officer
(เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
E-mail phattam@kku.ac.th
Tel.043-366-568-9

user

Ms.Treechada Wisila
น.ส.ตรีชฎา วิสิลา
Finance and Accounting Officer
(เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
Email treechadawisila@gmail.com
TEL: +66-43-366569

user

Passawan Pakdee (Noon)
น.ส.ภาสวรรณ ภักดี
Finance and Accounting Officer
(เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
Email Passawan.n28@gmail.com
TEL: +66-43-366569

user

Miss Kantida Inthayung
น.ส.กานต์ธิดา อินทะยุง
Finance and Accounting Officer
(นักบัญชีและการเงิน)
Email kantin@kku.ac.th
TEL: 043-366-568-9

user

Miss Pannapat Petcharat
น.ส.พรรณพัชร เพชรรัตน์
Finance and Accounting Officer
เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัญชี)
Email pannpe@kku.ac.th
TEL: 043-366-568-9

General administration

9

Ms.Theeranan Kongyern
น.ส.ธีรนันท์ กงเยิน
General Administrative Officer
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
E-mail theeko@kku.ac.th
Tel.043-366-568-9

10

Ms.Thanaporn Baosongsri
น.ส.ธนภรณ์ เบ้าสองศรี
Procurement Administration Officer
(เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ)
E-mail thanbou@kku.ac.th
Tel.043-366-568-9

12

Ms.Pornrudee  Wisila
น.ส.พรฤดี วิสิลา
Administration Officer
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
E-mail pornvis@kku.ac.th
Tel.043-366-568-9

13

Ms.Pattathon Srisao
น.ส.ภัศธธร ศรีเสาร์
Medical Records Officer
(เจ้าหน้าที่เวชระเบียนโครงการวิจัย)
E-mail pattasr@kku.ac.th
Tel.043-367-069

user

Miss Kuntima Somasee
น.ส.กรรธิมา โสมาศรี
General Administrative Officer
(พนักงานบริหารงานทั่วไป)
Email kuntiso@kku.ac.th
TEL: 043-366-568-9

user

Miss Jittiya Thinpralup
น.ส.จิตติยา ถิ่นพระลับ
General Administrative Officer
(พนักงานบริหารงานทั่วไป)
Email jittthi@kku.ac.th
TEL: 043-366-568-9