บริการด้านบริหารเงินทุนวิจัย (Financial administration and management service)

  1. จัดทำงบประมาณโครงการ (Study site budgeting)
  2. นำจ่ายและออกหลักฐานการจ่ายเงินทุนวิจัย (receipt and payments management)
  3. ติดตามการออกใบแจ้งหนี้เงินทุนวิจัย (Study progress tracking and invoicing)
  4. จัดทำบัญชีโครงการวิจัย (Updated financial statements to investigator)
  5. จัดทำเอกสารการเงินโครงการวิจัยเพื่อรองรับการตรวจสอบ (financial records for audit)