Collaboration/ alliance

หน่วยงานภาครัฐ

ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งเภสัชกรวิจัย สังกัดสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2566

CASCAP

หน่วยงานภาคเอกชน

ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งเภสัชกรวิจัย สังกัดสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2566

NT novotech

PAREXEL