การให้บริการห้อง Monitor

ห้อง Monitor
อุปกรณ์

ห้องประชุม 1632

coala

1. ชุดโต๊ะ,เก้าอี้ ความจุ 2 ที่นั่ง
2. เครื่องถ่ายเอกสาร


ห้องประชุม 1633

coala

1. ชุดโต๊ะ,เก้าอี้ ความจุ 2 ที่นั่ง