ติดต่อเรา

16th floor, Sor Vor 1 building, 123 Mittraphap highway, Muang, Khon Kaen, Thailand 40002
Tel : +66 43 366568-9
Fax : 043-203281

ฟอร์มติดต่อ ( Contact form )

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

แผนก ชื่อ - นามสกุล Email เบอร์โทรติดต่อ
ผู้อำนวยการ รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ kwayim@kku.ac.th 043-366-590
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการงานวิจัยคลินิก รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์ pkosalaraksa@yahoo.com 043-366-565
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและบริหารงานทั่วไป ภญ.ธนิษฐา อุดมพานิช thanittapui@yahoo.com 043-366-565
Pharmacy Unit ภก.ฉัตรสิริ เจษฎากุลทวี chatje@kku.ac.th 043-366-561
Clinical Research and Trial Unit (CRTU) นางจุรีรัตน์ รัตน์เพ็ชร jurepr@kku.ac.th 043-366-269
ติดตามเอกสารโครงการวิจัย น.ส.จารุดา ศรีงาม
น.ส.ชนัสฏา กากแก้ว
talnurse8@gmail.com
schanasda@yahoo.com
043-366-562
ใบแจ้งหนี้และส่งหลักฐานการโอนเงินทุนวิจัย น.ส.ภัทราพร แสนไชย pattraporn.sk@gmail.com 043-366-569
Start up process(Feasibility, CTA/MTA and Budget review) น.ส.ธีรนันท์ กงเยิน theeko@kku.ac.th 043-366-568
งานจัดซื้อ-จัดจ้าง น.ส.ธนภรณ์ เบ้าสองศรี thanbou@kku.ac.th 043-366-568
งานบุคคล น.ส.ณัฐวิภา จันทรสมบัติ nattchan@kku.ac.th 043-366-568
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อีเมลล์ เบอร์ติดต่อภายใน
ศ.พญ.
Prof.
ขวัญชนก ยิ้มแต้
Kwanchanok Yimtae
ผู้อำนวยการ
Director
kwayim@kku.ac.th 043-366-590
รศ.นพ
Assoc. Prof.
ภพ โกศลารักษ์
Pope Kosalaraksa
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการงานวิจัยคลินิก
Deputy director for Clinical Operation Department (COD)
pkosalaraksa@yahoo.com 043-366-565
ผศ.พญ.
Asst. Prof.
พรรณทิพา ว่องไว
pantipa wongwai
รองผู้อำนวยการสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิกฝ่ายพัฒนางานวิจัยและควบคุมคุณภาพ
Deputy director for Research Development and Quality Control (RQC)
pantipawongwai@gmail.com 043-366-565
ภญ.
Ms.
ธนิษฐา อุดมพานิช
Thanitta Udompanit
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการงานวิจัยคลินิก
Deputy director for Business & General Administration Department (BGAD)
thanittapui@yahoo.com 043-366-565
นาง
Mrs.
จุรีรัตน์ รัตน์เพ็ชร
Jureerat Rattanaphet
หัวหน้าหอผู้ป่วยและคลินิกผู้ป่วยนอกโครงการวิจัยทางคลินิก
Project Manager Ward 8A
jurepr@kku.ac.th 043-366-269
น.ส.
Ms.
สุภาวดี พาสว่าง
Supawadee Pasawang
พยาบาลหอผู้ป่วยและคลินิกผู้ป่วยนอกโครงการวิจัยทางคลินิก
Nurse Ward 8A
supawadeep@kku.ac.th 043-366-269
น.ส.
Ms.
ทิตยา กุลพรม
Thittaya Koolphrom
พยาบาลหอผู้ป่วยและคลินิกผู้ป่วยนอกโครงการวิจัยทางคลินิก
Nurse Ward 8A
thittaya@kku.ac.th 043-366-269
น.ส.
Ms.
ศรีวงษ์ อินทรสังขาร์
Sriwong Intharasangkha
พยาบาลหอผู้ป่วยและคลินิกผู้ป่วยนอกโครงการวิจัยทางคลินิก
Nurse Ward 8A
lsriwo@kku.ac.th 043-366-269
น.ส.
Ms.
สิริขวัญ บุญรักษา
Sirikhwan Boonraksa
พยาบาลหอผู้ป่วยและคลินิกผู้ป่วยนอกโครงการวิจัยทางคลินิก
Nurse Ward 8A
supawadeep@kku.ac.th 043-366-269
ภก.
Mr.
ฉัตรสิริ เจษฎากุลทวี
Chatsiri Jesadakultavee
เภสัชกรวิจัยอาวุโส
Senior Pharmacist
chatje@kku.ac.th 043-366-561
ภก
Mr.
ภาคิน จีราระรื่นศักดิ์
Pakin Jeerararuensak
เภสัชกรวิจัย
Pharmacist
pakin.acro@gmail.com 043-366-561
น.ส.
Ms.
จารุดา ศรีงาม
Jaruda Sri-ngam
พยาบาลวิจัยคลินิกอาวุโส
Senior Clinical Nurse
jarusr@kku.ac.th 043-366-562
นาง
Mrs.
ชนัสฎา กากแก้ว
Chanasda Kakkaew
พยาบาลวิจัยคลินิกอาวุโส
Senior Clinical Nurse
chanaso@kku.ac.th 043-366-562
น.ส.
Ms.
ปริยานุช เขื่อนศิริ
Priyanuch Khuensiri
พยาบาลวิจัยคลินิก
Research nurse
priyanuch@kku.ac.th 043-366-562
นาง
Mrs.
สุภาพร เพ็งสุมา
Supaporn Pengsuma
พยาบาลวิจัยคลินิก
Research nurse
priyanuch@kku.ac.th 043-366-562
น.ส.
Ms.
ปณิชา แก้วกงพาน
Panicha Kaewkongphan
ผู้ประสานงานวิจัยคลินิก
Clinical Coordinator
nutka@kku.ac.th 043-366-562
นาง
Mrs.
มานิตา การค้า
Manita Khanka
ผู้ประสานงานวิจัยคลินิก
Clinical Coordinator
manitkh@kku.ac.th 043-366-562
น.ส.
Ms.
พัชรียาวรรณ ศรีเหมือน
Patchareeyawan Srimuan
ผู้ประสานงานวิจัยคลินิก
Clinical Coordinator
patcsri@kku.ac.th 043-366-562
น.ส.
Ms.
ธนภรณ์ บุญศร
Thanaporn boonsorn
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการวิจัยทางคลินิก
Administration Officer
thanboon@kku.ac.th 043-366-562
น.ส.
Ms.
พัฒน์ธีรา อำภาคำ
Phatteera Ampakham
นักบัญชีและการเงิน
Finance and Accounting Officer
phattam@kku.ac.th 043-366-568-9
น.ส.
Ms.
ภัทราพร แสนไชย
Pattraporn Sanchai
นักบัญชีและการเงิน
Finance and Accounting Officer
pattsanc@kku.ac.th 043-366-568-9
น.ส.
Ms.
ทัศนีย์วรรณ ผาสกุล
Tassaneewan Pasakoon
นักบัญชีและการเงิน
Finance and Accounting Officer
tasspa@kku.ac.th 043-366-568-9
น.ส.
Ms.
เกษร ภูมิวงษ์
Keson Poomiwong
นักบัญชีและการเงิน
Finance and Accounting Officer
kesopo@kku.ac.th 043-366-568-9
น.ส.
Ms.
ธนภรณ์ เบ้าสองศรี
Thanaporn Baosongsri
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
Procurement Administration Officer
thanbou@kku.ac.th 043-366-568-9
น.ส.
Ms.
ธีรนันท์ กงเยิน
Theeranan Kongyern
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administrative Officer
theeko@kku.ac.th 043-366-568-9
น.ส.
Ms.
ณัฐวิภา จันทรสมบัติ
Natthawipha Chantharasombat
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
Human Resource Administration Officer
nattchan@kku.ac.th 043-366-568-9
น.ส.
Ms.
พรฤดี วิสิลา
Pornrudee Wisila
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Administration Officer
pornvis@kku.ac.th 043-366-568-9
น.ส.
Ms.
ภัศธธร ศรีเสาร์
Pattathon Srisao
เจ้าหน้าที่เวชระเบียนโครงการวิจัยทางคลินิก
Medical Records Officer
pattasr@kku.ac.th 043-367-069
Title Name Position Email Office Tel
Assoc. Prof. Kwanchanok Yimtae Director kwayim@kku.ac.th 043-366-590
Assoc. Prof. Pope Kosalaraksa Deputy director for Clinical Operation Department (COD) pkosalaraksa@yahoo.com 043-366-565
Ms. Thanitta Udompanit Deputy director for Business & General Administration Department (BGAD) thanittapui@yahoo.com 043-366-565
Mrs. Jureerat Rattanaphet Project Manager Ward 8A jurepr@kku.ac.th 043-366-269
Ms. Supawadee Pasawang Nurse Ward 8A supawadeep@kku.ac.th 043-366-269
Ms. Thittaya Koolphrom Nurse Ward 8A thittaya@kku.ac.th 043-366-269
Mr. Chatsiri Jesadakultavee Senior Pharmacist chatje@kku.ac.th 043-366-561
Mr. Suttirak Khaewsatorn Procurement Administration Officer sutikh@kku.ac.th 043-366-561
Ms. Jaruda Sri-ngam Senior Clinical Nurse jarusr@kku.ac.th 043-366-562
Mrs. Chanasda Kakkaew Senior Clinical Nurse chanaso@kku.ac.th 043-366-562
Ms. Priyanuch Khuensiri Nurse priyanuch@kku.ac.th 043-366-562
Ms. Wilaiwan Sangkaroek Nurse wilason@kku.ac.th 043-366-562
Ms. Panicha Kaewkongphan Clinical Coordinator nutka@kku.ac.th 043-366-562
Ms. Thanaporn boonsorn Administration Officer thanboon@kku.ac.th 043-366-562
Ms. Phatteera Ampakham Finance and Accounting Officer phattam@kku.ac.th 043-366-568-9
Ms. Pattraporn Sanchai Finance and Accounting Officer pattsanc@kku.ac.th 043-366-568-9
Ms. Chanisa Hormhuan Finance and Accounting Officer Chanho@kku.ac.th 043-366-568-9
Ms. Yaowalak Wangkam Finance and Accounting Officer yaowwa@kku.ac.th 043-366-568-9
Ms. Thanaporn Baosongsri Procurement Administration Officer thanbou@kku.ac.th 043-366-568-9
Ms. Theeranan Kongyern General Administrative Officer theeko@kku.ac.th 043-366-568-9
Ms. Natthawipha Chantharasombat Human Resource Administration Officer nattchan@kku.ac.th 043-366-568-9
Ms. Pornrudee Wisila Administration Officer pornvis@kku.ac.th 043-366-568-9
Ms. Pattathon Srisao Medical Records Officer pattasr@kku.ac.th 043-366-706-9