กิจกรรมปลูกด้วยรักษ์ สานสัมพันธ์น้องพี่ชาว ACRO ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

                            สถานบริหารจัดการงานวิจัยทางคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำโครงการ กิจกรรมปลูกด้วยรักษ์ สานสัมพันธ์น้องพี่ชาว ACRO ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน เพิ่มความเข้มแข็งของทีมงาน ความสามัคคีของทีม และสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีในองค์กร พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนรวมร่วมกัน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลดภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาสำคัญของทั่วโลกในขณะนี้ โดยจัดกิจกรรมปลูกด้วยรักษ์ ณ บริเวณริมรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝั่งถนนมิตรภาพ โดยร่วมกันปลูกต้นกาลพฤกษ์ จำนวน 100 ต้น ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ขอขอบพระคุณ กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้ความอนุเคราะห์จัดสรรและเตรียมพื้นที่ทำกิจกรรมในครั้งนี้