ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งเภสัชกรวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งเภสัชกรวิจัยประกาศ ACRO 6-2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร