มข. หารือความร่วมมือกับ K-MEDI Hub พร้อมเดินหน้า นวัตกรรมทางการแพทย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสต์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก หรือ Academic Clinical Research Office (ACRO) ร่วมต้อนรับ Dr.Chung Myung Hoon, Vice-Chairman, Strategy & Planning Bureau และคณะผู้บริหารจาก K-MEDI Hub ประเทศเกาหลีใต้ เนื่องในโอกาสเยี่ยมเยือนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหารือความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ รวมไปถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิจัยและนวัตกรรม

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ Medical hub และมีนวัตกรรมทางการแพทย์ชั้นเลิศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความยินดีอย่างยิ่งในการพัฒนาความร่วมมือร่วมกับ K-MEDI Hub ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งในช่วงวันที่ 30 มิถุนายน-2 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ K-MEDI Hub ณ เมืองเดกู ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรมทางการแพทย์และวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัย และการหารือในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาความร่วมมือดังกล่าในอนาคต

Dr.Chung Myung Hoon, Vice-Chairman, Strategy & Planning Bureau กล่าวว่า กระผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น การหารือในวันนี้นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสานต่อความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ K-MEDI Hub มีนโยบายทางการแพทย์ที่คล้ายคลึงกัน โดยมุ่งเน่นการพัฒนาด้านวิจัยเพื่อตอบโจทย์ Global Health Care และในนาม K-MEDI- Hub กระผมขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร K-MEDI Hub ได้เยี่ยมชมคณะส่วนงานและหารือร่วมกับผู้บริหารจาก 1. คณะเทคนิคการแพทย์ 2. คณะเภสัชศาสตร์ 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ 4. สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก หรือ Academic Clinical Research Office (ACRO) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการแพทย์และหารือถึงแนวทางการพัฒนายกระดับนวัตกรรมสู่ชุมชน

ในระหว่างการประชุม คณะผู้บริหาร มข. และ ผู้บริหาร K-MEDI Hub ได้ร่วมหารือประเด็นด้านการแพทย์ที่สำคัญ อาทิ ด้านสายทันแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ และสาธารสุขศาสตร์ โดยมีการระดม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอโครงการอันเป็นประโยชน์ และมีแนวโน้มในการต่อยอดสู่การวิจัยและสร้างและนวัตกรรมร่วมกัน ตลอดจนสามารถพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคต

 

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

มข. หารือความร่วมมือกับ K-MEDI Hub พร้อมเดินหน้า นวัตกรรมทางการแพทย์ – มหาวิทยาลัยขอนแก่น (kku.ac.th)