หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตร เภสัชกรวิจัยคลินิก

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตร เภสัชกรวิจัยคลินิก
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
จำนวนเภสัชกรที่เข้าร่วม 7 คน