การฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลวิจัย CRN : Clinical research Nursing รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลวิจัย CRN : Clinical research Nursing รุ่นที่ 2
ภาคทฤษฎี : การพยาบาลวิจัย 6 สัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 15 กันยายน 2566)
ภาคปฏิบัติ : การพยาบาลวิจัย 10 สัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2566)
จำนวนผู้เข้าร่วม 20 คน