การฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลวิจัย CRN : Clinical research Nursing รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลวิจัย CRN : Clinical research Nursing รุ่นที่ 1
ภาคทฤษฎี : การพยาบาลวิจัย 6 สัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2566)
ภาคปฏิบัติ : การพยาบาลวิจัย 10 สัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 28 กรกฎาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าร่วม 20 คน