การเตรียมข้อมูลการวิจัยในมนุษย์สำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

การเตรียมข้อมูลการวิจัยในมนุษย์สำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
วันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ.2566
ณ โรงแรมบุรีศรีภู โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ผู้เข้าร่วม 40 คน
มีผู้นำเสนอ 9 ราย