อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมโครงการวิจัยทางคลินิกสำหรับทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ (Medical device)

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมโครงการวิจัยทางคลินิกสำหรับทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ (Medical device)
วันที่ 5-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท (Eastin Grand Hotel Phayathai) กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าร่วม 66 คน
มีผู้นำเสนอนวัตกรรม 17 ราย