การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยทางคลินิกสำหรับทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยทางคลินิกสำหรับทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร”
วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องสโมสร ชั้น4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้เข้าร่วม 83 คน