คณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก University of Porto, Portugal เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566

คณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก University of Porto, Portugal เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) เพื่อกระชับ ความสัมพันธ์และหารือในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย

ณ ห้องประชุม EC ชั้น 17 อาคาร สว.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น