การประชุมสัมมนาทางวิชาการเครือขายศูนย์วิจัยทางคลินิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 (The 1st Northeastern Clinical Research Center Network Conference)

วันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (Academic Clinical Research Office,  ACRO KKU) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศูนย์วิจัยทางคลินิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1 (The 1st Northeastern Clinical Research Center Network Conference) ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทคลินิเซอร์ จำกัด (Clinixir co., Ltd.) และโครงการยกระดับศักยภาพและความพร้อมของศูนย์วิจัยทางคลินิกแห่งชาติ (Strengthening Competency of National Clinical Research Network) ซึ่งนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาศูนย์วิจัยคลินิกทั่วประเทศ ตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) นโยบาย 4.0 โดยภายในงานมีทั้งกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ เสวนา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี

นอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2566 นี้เป็นปีครบรอบ 10 ปี การจัดตั้งสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก จึงจัดกิจกรรม Open house “ 10 Years ACRO KKU” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด