ขอปรับแนวทางการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในคณะแพทยศาสตร์สถานการณ์โควิด-19

ขอปรับแนวทางการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในคณะแพทยศาสตร์สถานการณ์โควิด19