ขอแจ้งประชาสัมพันธ์นักวิจัย กรณีขอยกเลิกการประทับตราสำเนารับเอกสารโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทเอกชน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องยกเลิกตราประทับ