โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดินทางมาศึกษาดูงานที่สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ปริญญา น้อยสา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยรักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์รองหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ และคณาจารย์จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหารสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) ให้การต้อนรับ

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทางสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการทำงานด้านวิจัยคลินิก เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และด้านปฏิบัติการต่างๆ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน