26 กย. 2562 พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

26 กย. 2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างและพัฒนางานวิจัยและนักวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษารักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นพ.มรุต  จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์, สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma Research Institute, CARI) และสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (Academic Clinical Research Office, ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (Academic Clinical Research Office, ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาศูนย์วิจัยทางคลินิก, พัฒนาข้อเสนอหรือโครงการวิจัย ดำเนินการวิจัยทางคลินิก การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ช่วยวิจัย ตลอดจนสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายนักวิจัย ให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามแล้ว ผู้บริหารและคณะผู้ติดตามทั้งสองฝ่าย ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์, สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น