วันที่ 28 มีนาคม 2562 จัดอบรมอบรมโดยบริษัท PAREXEL

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 บริษัท พาเรกเซล ประเทศไทย จำกัด (PAREXEL) จัดอบรมอบรมในหัวข้อ
“แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการข้อมูลต้นฉบับและเอกสารต้นฉบับโครงการวิจัยทางคลินิก” (Source Documentation: Why They Are Important and How can the Documentation be improved)” ในเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1621 ชั้น 16 อาคารสว.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการโครงการวิจัยทางคลินิก ตามหลัก ICH-GCP โดยเน้นเรื่องการบันทึก ดูแล และเก็บรักษาข้อมูลจากการวิจัยทางคลินิก
โดยวิธีซึ่งช่วยให้การรายงาน การแปลผล และการทวนสอบทำได้อย่างถูกต้อง