บุคลากร

PSNew

Assoc. Prof Kwanchanok Yimtae
รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้
Director
(ผู้อำนวยการ)
Email  kwayim@kku.ac.th
Tel.043-366-590

7

Assoc. Prof.Pope Kosalaraksa
รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์
Deputy director for Clinical Operation Department (COD)
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการงานวิจัยคลินิก
E-mail pkosalaraksa@yahoo.com
Tel.043-366-565

6

Ms.Thanitta Udompanit
ภญ.ธนิษฐา อุดมพานิช
Deputy director for Business & General Administration Department (BGAD)
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและบริหารงานทั่วไป
E-mail thanittapui@yahoo.com
Tel.043-366-565

Pharmacy Unit

1

Mr. Chatsiri Jesadakultavee
ภก.ฉัตรสิริ เจษฎากุลทวี
Senior Clinical Research Pharmacist
(เภสัชกรงานวิจัยทางคลินิกอาวุโส)
Email  chatje@kku.ac.th
Tel.043-366-561

Clinical Research and Trial Unit (CRTU)

17

Mrs. Jureerat Rattanaphet
นาง.จุรีรัตน์ รัตน์เพ็ชร
Project Manager Ward 8A
(หัวหน้าหอผู้ป่วยและคลินิกผู้ป่วยนอกโครงการวิจัยทางคลินิก)
Email  jurepr@kku.ac.th
Tel.043-366-269

16

Ms.Supawadee Pasawang
น.ส.สุภาวดี พาสว่าง
Research nurse
(พยาบาลวิจัย)
E-mail supawadeep@kku.ac.th
Tel.043-366-269

15

Ms.Thittaya Koolphrom
น.ส.ทิตยา กุลพรม
Research nurse
(พยาบาลวิจัย)
E-mail thittaya@kku.ac.th
Tel.043-366-269

Project Coordination Division

23

Ms.Jaruda Sri-ngam
น.ส.จารุดา ศรีงาน
Senior Study Coordinator
(เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิกอาวุโส)
E-mail jarusr@kku.ac.th
Tel.043-366-562

18

Ms.Chanasda Kakkaew
น.ส.ชนัสฏา กากแก้ว
Senior Study Coordinator
(เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิกอาวุโส)
E-mail chanaso@kku.ac.th
Tel.043-366-562

22

Ms.Panicha Kaewkongphan
น.ส.ปณิชา แก้วกงพาน
Study Coordinator
(เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก)
E-mail nutka@kku.ac.th
Tel.043-366-562

21

Ms.Priyanuch Khuensiri
น.ส.ปรยานุช เขื่อนศิริ
Study Coordinator
(เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก)
E-mail priyanuchkh@hotmail.com
Tel.043-366-562

19

Ms.Wilaiwan Sangkaroek
น.ส.วิไลวรรณ สังฆะฤกษ์
Study Coordinator
(เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทางคลินิก)
E-mail wilason@kku.ac.th
Tel.043-366-562

20

Ms.Thanaporn Boonsorn
น.ส.ธนภรณ์ บุญศร
Administration Officer
(เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการวิจัย)
E-mail thanboon@kku.ac.th
Tel.043-366-562

Accounting and Finance Division

2

Ms.Chanisa Hormhuan
น.ส.ชนิศา หอมหวล
Finance and Accounting Officer
(เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
E-mail Chanho@kku.ac.th
Tel.043-366-568-9

5

Ms.Pattraporn Sanchi
น.ส.ภัทราพร แสนไชย
Finance and Accounting Officer
(เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
E-mail pattsanc@kku.ac.th
Tel.043-366-568-9

3

Ms.Yaowalak Wangkam
น.ส.เยาวลักษณ์ วังคาม
Finance and Accounting Officer
(เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
E-mail yaowwa@kku.ac.th
Tel.043-366-568-9

4

Ms.Phatteera Ampakham
น.ส.พัฒน์ธีรา อำภาคำ
Finance and Accounting Officer
(เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
E-mail phattam@kku.ac.th
Tel.043-366-568-9

General administration

9

Ms.Theeranan Kongyern
น.ส.ธีรนันท์ กงเยิน
General Administrative Officer
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
E-mail theeko@kku.ac.th
Tel.043-366-568-9

10

Ms.Thanaporn Baosongsri
น.ส.ธนภรณ์ เบ้าสองศรี
Procurement Administration Officer
(เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ)
E-mail thanbou@kku.ac.th
Tel.043-366-568-9

11

Mr.Suttirak Khaewsatorn
นายสุทธิรักษ์ แก้วสาธร
Procurement Administration Officer
(เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ)
E-mail sutikh@kku.ac.th
Tel.043-366-568-9

14

Ms.Natthawipha Chantharasombat
น.ส.ณัฐวิภา จันทรสมบัติ
Human Resource Administration Officer
(เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล)
E-mail nattchan@kku.ac.th
Tel.043-366-568-9

12

Ms.Pornrudee  Wisila
น.ส.พรฤดี วิสิลา
Administration Officer
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
E-mail pornvis@kku.ac.th
Tel.043-366-568-9

13

Ms.Pattathon Srisao
น.ส.ภัศธธร ศรีเสาร์
Medical Records Officer
(เจ้าหน้าที่เวชระเบียนโครงการวิจัย)
E-mail pattasr@kku.ac.th
Tel.043-367-069