closed – การศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 1/2 เพื่อประเมินความปลอดภัยและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ในเด็กและวันรุ่นไทย