ประกาศสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน สังกัดสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศ ACRO ฉบับที่ 15-2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งจนท.บัญชีและการเงิน