ประกาศสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก ฉบับที่ 10/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งเภสัชกรวิจัย ระดับ 1 สังกัดสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทางสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งเภสัชกรวิจัย ระดับ 1 สังกัดสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


ประกาศ ACRO ฉบับที่ 10-2563 เรื่อง ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเภสัช ระดับ 1