ประกาศสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก ฉบับที่ 9/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน สังกัดสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทางสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน สังกัดสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ACRO เรื่อง ผลการคัดเลือกประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน