ประกาศสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน สังกัดสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) เริ่มจะคลี่คลายลงบางแล้ว ทางสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ออกประกาศสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน สังกัดสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายละเอียดตามที่แนบเอกสารมาพร้อมนี้

 

ประกาศ ACRO ฉบับที่ 7-2563 เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน