ประกาศสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งเภสัชกรวิจัย

ด้วยสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (Academic Clinical Research Office, ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่ง เภสัชกรวิจัย สังกัดสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้มาผู้สมัครมากขึ้นและให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งมากที่สุด จึงให้ขยายระยะเวลาการรับสมัครให้เป็นตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

 

ประกาศ ACRO 5-2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ระดับ 1