ประกาศสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงขึ้นในวงกว้าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ทางสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน สังกัดสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้